Zriadenie Vášho účtu TrustPay

Nasledujte, prosím, inštrukcie v jednotlivých krokoch.

Spoločnosť
1/5

Krajina registrácie spoločnosti:

IČO:

Názov spoločnosti:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Žiadam o účet v mene:

Webstránka:

Typ podnikania:

Disponent
2/5

Disponent:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo:

Dátum narodenia:

Číslo občianskeho preukazu:

Prosím, nahrajte občiansky preukaz
farebne naskenovaný z oboch strán:

(JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, max 5MB)

Zabezpečenie
3/5

Mobilné číslo na prijímanie
autorizačných sms kódov:

(Uveďte číslo s medzinárodnou predvoľbou: +421…, +420…, a pod.)

Osobná emailová adresa:

Osobná emailová adresa znovu:

Heslo:

(veľké písmená, malé písmená, číslice, minimálna dĺžka 8 znakov)

Heslo znovu:

Overenie spoločnosti:

Prosím, naskenujte výpis z bankového účtu alebo písomné potvrdenie od inej finančnej inštitúcie, že ste jej klientom. Akceptujeme potvrdenie od banky, platobnej inštitúcie, agenta platobných služieb alebo od inštitúcie elektronických peňazí, ktorá pôsobí na území členského štátu EÚ, vystavené na meno spoločnosti, nie staršie ako tri mesiace. (JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, max 5MB)

Vlastníci
4/5

Prosíme Vás o vyplnenie údajov a nahratie dokumentov všetkých vlastníkov.
Vlastníkom je každá fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel v spoločnosti vo výške najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

Meno:

Priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo:

Dátum narodenia:

Číslo občianskeho preukazu:

Prosím, nahrajte občiansky preukaz
farebne naskenovaný z oboch strán:

(JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, max 5MB)