Zriadenie platobnej brány na 1 rok zadarmo

Nasledujte, prosím, inštrukcie v jednotlivých krokoch.

Spoločnosť
1/5

Krajina registrácie spoločnosti:

IČO:

Názov spoločnosti:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Žiadam o účet v mene:

Webstránka:

Typ podnikania:

Disponent
2/5

Disponent:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Zabezpečenie
3/5

Mobilné číslo na prijímanie
autorizačných sms kódov:

(Uveďte číslo s medzinárodnou predvoľbou: +421…, +420…, a pod.)

Osobná emailová adresa:

Heslo:

(veľké písmená, malé písmená, číslice, minimálna dĺžka 8 znakov)

Heslo znovu:

Vlastníci
4/5

Prosíme Vás o vyplnenie údajov všetkých vlastníkov.
Vlastníkom je každá fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel v spoločnosti vo výške najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.
Identifikačné údaje je potrebné vyplniť tak, ako sú uvedené v doklade totožnosti.

Meno:

Priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo:

Dátum narodenia:

Typ dokladu:

Číslo občianskeho preukazu:

Číslo dokladu: